Hetero -Anamnestische Persoonlijkheidsvragenlijst
next next
Sociaal Afzijdig Gedrag Onzeker Gedrag Kwetsbaar in de Omgang Somatiserend Gedrag Wanordelijk Gedrag
Rigide Gedrag Perfectionistisch Gedrag Moeilijk in de Omgang Zelfingenomen Gedrag Grillig en Impulsief Gedrag.
H.P.J. Barendse & A.J.C Thissen
Inleiding De Hetero- Anamnestische Persoonlijkheidsvragenlijst (H.A.P.) is een gevalideerde en genormeerde informanten vragenlijst voor de vaststelling van premorbide persoonlijkheidskenmerken. De vragenlijst wordt ingevuld door iemand die de betrokken persoon goed kent. Dat is meestal een partner, kind of ouder. Het kan ook een ander familielid, vriend of een zorgverlener zijn. Voorwaarde is dat de informant de persoon goed kent in diens persoonlijke leefsfeer. De lijst kan gebruikt worden wanneer persoonlijkheidsonderzoek door middel van zelfbeoordeling niet goed mogelijk is of als aanvulling op onderzoek met zelfbeoordelingsvragenlijsten. De H.A.P. is geschikt voor beoordeling van aspecten van de persoonlijkheid die voor de klinische praktijk relevant zijn en voor de screening van persoonlijkheidspathologie. De vragenlijst is oorspronkelijk ontwikkeld voor de ouderenzorg, maar blijkt bruikbaar voor volwassenen van alle leeftijden. Er is ervaring opgedaan met de H.A.P. in het algemeen ziekenhuis, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen, de ambulante GGZ, de eerstelijnspsychologie, verpleeg- en verzorgingstehuizen, dak- en thuislozenzorg en de forensische psychiatrie. Onderzoek en praktijk hebben uitgewezen dat de H.A.P. ook in Vlaams taalgebied bruikbaar is. Er bestaat sinds okt 2012 een tegenwoordige tijd-versie, de zogenaamde H.A.P-t. Deze H.A.P-t blijkt goed bruikbaar in de zorg voorlicht verstandelijk beperkten (IQ 50 en hoger) en is voor deze doelgroep genormeerd. Met de inhoudschalen wordt de persoon op tien persoonlijkheidskenmerken beoordeeld. Dit zijn: Daarnaast worden twee beoordelingstendensen van de informant bepaald: de Positieve Beoordelingstendens en de Negatieve Beoordelingstendens. De uitslagen op de inhoudschalen worden gecorrigeerd voor het positieve of negatieve oordeel van de informant. De vragenlijst is genormeerd voor de populatie de populatie verpleeghuiscliënten, voor ouderen die gebruik maken van psychiatrische voorzieningen en voor cliënten in de eerstelijnspsychologische praktijk. De populaties zijn uitgesplitst in mannen en vrouwen. De beantwoording van 62 vragen op een 3-puntsschaal duurt 10 tot 15 minuten. Het handmatig uitwerken kan in tien minuten plaatsvinden. Er is software beschikbaar waarmee na het intypen van de ruwe antwoorden onmiddellijk een profiel zichtbaar wordt.
Nieuws
HAP 2.0 Beschikbaar vanaf september 2019 Klik hier voor meer informatie